Alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök


Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
 • 1995. LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló (a továbbiakban: Ltv.),
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
 • 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról,
 • 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról,
 • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről,
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,
 • 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról,
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról,
 • 2007. évi. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
 • 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről,
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.),
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról,
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről,
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
 • 1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről,
 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére (a továbbiakban: Kjtvhr.),
 • 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről,
 • 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,
 • 168/2004 (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző  szervezet feladat- és hatásköréről,
 • 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről,
 • 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról,
 • 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (a továbbiakban: Ber.),
 • 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.),
 • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban: Áhszr.),
 • 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézmények működési engedélyéről, 
 • 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról,
 • 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről,
 • 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról,
 • 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,
 • 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről,
 • 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról,
 • 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről,
 • 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről,
 • 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól,
 • 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról,
 • 1160/2002. (IX. 26) Korm. határozat az országos múzeumok látogatásáról,